【floating dragon slot】[Photo] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Toàn quyền Australia

Chiều 4/4/2023,ổngBíthưNguyễnPhúTrọngtiếpToànquyềfloating dragon slot tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Toàn quyền Australia David Hurley đang thăm cấp Nhà nước Việt Nam.